Chính sách của nội thất AKINA tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin chúng tôi có thể thu thập trong khi điều hành trang web của chúng tôi.

Người dùng truy cập

Giống như hầu hết các nhà khai thác trang web, noithatakina.com thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân của các loại mà trình duyệt web và máy chủ thường làm cho có sẵn, chẳng hạn như các loại trình duyệt, ngôn ngữ sở thích, giới thiệu trang web, và ngày và thời gian của mỗi khách truy cập yêu cầu. Mục đích của nội thất Tứ Gia trong việc thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân, để hiểu rõ hơn khách hàng khi truy cập sử dụng trang web của mình. Theo thời gian, noithatakina.com có thể phát hành thông tin nhận dạng phi cá nhân trong tổng hợp.

Ví dụ: Bằng cách xuất bản báo cáo về các xu việc sử dụng trang web của mình, noithatakina.com cũng thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân có khả năng như Internet, Giao thức (IP) địa chỉ cho người dùng đăng nhập và cho người dùng để lại ý kiến trên noithatakina.com. Blog/trang web. noithatakina.com chỉ tiết lộ đăng nhập người dùng và comment địa chỉ IP dưới cùng một trường hợp mà nó sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả dưới đây. Ngoại trừ việc comment địa chỉ IP và địa chỉ email được hiển thị và tiết lộ cho các quản trị viên của blog/trang web nơi mà các bình luận đã được trái.

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Một số khách truy cập vào trang web của nội thất AKINA chọn để tương tác với noithatakina.com theo cách mà yêu cầu noithatakina.com để thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Lượng và loại thông tin mà noithatakina.com thu thập phụ thuộc vào bản chất của sự tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký tại noithatakina.com để cung cấp tên người dùng và email. Những người tham gia vào các giao dịch với noithatakina.com được yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung, bao gồm khi cần thiết các thông tin cá nhân và tài chính cần thiết để xử lý các giao dịch đó. Trong mỗi trường hợp, noithatakina.com chỉ thu thập thông tin như vậy như là cần thiết hoặc thích hợp để hoàn thành mục đích tương tác của khách truy cập với noithatakina.com. noithatakina.com không tiết lộ nhận dạng  thông tin cá nhân. Và quý khách luôn có thể từ chối cung cấp  thông tin nhận dạng – Các hoạt động liên quan.

Thống kê tổng hợp

  • noithatakina.com có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào trang web của mình.
  • noithatakina.com có thể hiển thị thông tin này công khai hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên noithatakina.com không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân

Bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân

noithatakina.com tiết lộ khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân thông tin chỉ cho các nhân viên, nhà thầu, và các tổ chức liên kết mà cần phải biết rằng thông tin để xử lý nó trên thay mặt của nội thất AKINA hoặc cung cấp dịch vụ có sẵn tại các trang web của nội thất AKINA, và đã đồng ý không tiết lộ cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết có thể nằm ngoài Việt Nam bằng cách sử dụng các trang web của nội thất AKINA, bạn đồng ý với việc chuyển giao thông tin đó cho họ.

noithatakina.com sẽ không cho thuê hoặc bán có khả năng nhận dạng cá nhân và thông tin xác định cho bất kỳ ai. Ngoài các nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết, như mô tả ở trên, noithatakina.com tiết lộ khả năng nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân chỉ để phản hồi lệnh của cơ quan chính phủ  yêu cầu, hoặc khi noithatakina.com tiết lộ là hợp lý cần thiết để bảo vệ tài sản hoặc quyền của noithatakina.com, bên thứ ba.

Nếu bạn là một người sử dụng đã đăng ký của trang web noithatakina.com và đã cung  cấp địa chỉ email của bạn, noithatakina.com đôi khi có thể gửi cho bạn một email để cho bạn biết về các tính năng mới, thu hút thông tin phản hồi, hoặc chỉ giữ cho bạn đến ngày với những gì đang xảy ra với noithatakina.com và của sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn gửi cho chúng tôi một yêu cầu (ví dụ qua email hoặc thông qua một trong các cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền xuất bản nó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc để giúp chúng tôi hỗ trợ người dùng khác. noithatakina.com có tất cả các biện pháp hợp lý cần thiết để bảo vệ chống lại quyền truy cập trái phép, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy khả năng nhận dạng cá nhân.

Cookie

Một cookie là một chuỗi thông tin mà một trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập, và rằng của khách truy cập trình duyệt cung cấp cho các trang web mỗi khi trả lại khách truy cập. noithatakina.com sử dụng cookie để giúp noithatakina.com xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng của họ của noithatakina.com và tùy chọn truy cập trang web của họ. noithatakina.com khách truy cập những người không muốn cookie được đặt trên máy tính của họ nên thiết lập trình duyệt của họ để từ chối cookies trước khi sử dụng trang web của nội thất AKINA, với nhược điểm rằng một số tính năng của trang web nội thất AKINA có thể không hoạt động đúng mà không cần sự trợ giúp của cookie.

Chuyển nhượng kinh doanh

Nếu noithatakina.com hoặc bất kể tất cả tài sản của mình, đã được mua lại, hoặc trong trường hợp không chắc rằng noithatakina.com đã nghỉ kinh doanh hoặc nhập phá sản, thông tin người sử dụng sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng hoặc mua lại bởi một bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng việc chuyển tiền có thể xảy ra và rằng bất kỳ tài sản noithatakina.com có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn quy định trong chính sách này.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi có thể được gửi đến người dùng theo đối tác quảng cáo, những người có thể đặt
Các cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận dạng máy tính của bạn mỗi lần họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên dịch thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn.

Thông tin này cho phép mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, cung cấp các quảng cáo nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được quan tâm nhất đối với bạn. Chính sách bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie bằng noithatakina.com và không bao gồm việc sử dụng các cookie của bất kỳ nhà quảng cáo.

Thay đổi chính sách bảo mật

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, noithatakina.com có thể thay đổi chính sách bảo mật theo thời gian, và theo quyết định riêng của nội thất AKINA. noithatakina.com khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này cho bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật. Nếu bạn có một tài khoản trên noithatakina.com, bạn cũng có thể nhận được thông báo cho bạn biết về những thay đổi này. Tài khoản của  bạn vẫn tiếp tục sử dụng trên trang web này sau khi có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách bảo mật.